(8 612) 41558, (8 637) 79094

  tel
  mail
  logo_web

   

  Energijos vartojimo auditai PRAMONEI

  Energijos vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose tikslas – įvertinti energijos (elektros energijos, šilumos energijos, gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų) ir vandens nuostolius technologiniuose procesuose ir įrenginiuose, numatyti priemones energijos ir vandens nuostoliams sumažinti.

  Energijos vartojimo auditas atliekamas vadovaujantis direktyva 2012/27/ES, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtinta „Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika“ bei įsakymu Dėl įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo.

  Didindamos energijos vartojimo efektyvumą įmonės prisideda prie Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo, visuomeninės gerovės didinimo ir aplinkos taršos mažinimo, tampa konkurencingesnės, sumažina veiklos rizikas ir taupo laiką (atliekami priemonių parinkimo skaičiavimai, atliekama gamintojų/paslaugų teikėjų apklausa, pateikiamas pasiūlymų vertinimas ir pan.).
  Audito medžiaga gali būti naudojama siekiant pasinaudoti įvairiomis Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos priemonėmis, rengiantis sertifikavimui pagal EN ISO 50001:2011 „Energijos naudojimo vadybos sistemos“, kitoms įmonėje vykdomoms/vykdysimoms aplinkosauginėms programoms (pvz., Carbon Disclosure Project) ir pan.

   

  Elektros parametrų matavimai

  Elektros parametrų matavimai atliekami metrologinę patikrą turinčiais matavimo prietaisais. 

  Atliekami momentiniai, trumpalaikiai ir ilgalaikiai matavimai (matuojami parametrai: įtampa, srovė, galia, harmonikų iškraipymo ir galios koeficientai).

   

  Apšvietimo sistemų atitikties vertinimas

  Kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimas turi būti įrengiamas vadovaujantis CEN/TR 13201-1:2014, LST EN 13201-2:2016 standartų reikalavimais, teritorijų ir patalpų apšvietimas - EN 12464-1:2011 (E) standarto reikalavimais ir/ar Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

  Apšvietimo sistemų atitikties vertinimo metu yra išskiriamos apšvietimo zonos (esant poreikiui atliekami patalpų, apšvietimo zonų geometrijos matavimai, atstumų iki įvairių technologinių įrenginių ir objektų matavimai), jų atžvilgių parenkamos apšvietimo parametrų normos, atliekami apšvietimo matavimai, pateikiamas esamos apšvietimo sistemos parametrų atitikties apšvietimo reikalavimams vertinimas.

   

  Apšvietimo projektų rengimas

  Lauko ir patalpų apšvietimo projektus rengiame naudodami pažangią apšvietimo projektavimo informacinę sistemą DIALux

  Kartu su skaičiavimais ir apšvietimo įrangos aprašais užsakovams teikiame vizualizacijas ir sąmatas. Apšvietimo įrangos atnaujinimo atvejais papildomai yra pateikiama informacija apie projektų atsipirkimą ir projektų finansavimo galimybes.

  Kartu su apšvietimo projektu galime parengti apšvietimo valdymo ir elektros tinklų projektus.

   

  Elektros inžinerinių tinklų inventorizacija

  Elektros inžinerinių tinklų inventorizacijos metu nustatomi elektros tinklų elementų tipai, techninės charakteristikos ir būklė, nurodomi jų tarpusavio ryšiai ir ryšiai su elektros energijos apskaita, įrengimo vieta.

  Lauko duomenų surinkimui gali būti naudojamos geoinformacinės sistemos (GIS) ir duomenų sirinkimo įrenginiai (GPS imtuvai, duomenų kaupikliai, lazeriniai matuokliai). Naudojant šiuos įrenginius galima nustatyti tinklo elementų koordinates, sukurti skirtingų sluoksnių žemėlapius su grafiniu elementų išdėstymu, atstumais ir kita aktualia informacija. 

  Patalpose identifikuojami elementai gali būti pažymimi planuose (kartu pagal poreikius pateikiant informaciją apie atstumus ar kitą aktualią informaciją).

  Inventorizavimo duomenys užsakovams perduodami Excel faile arba sukeliami į specializuotas informacines sistemas.

   

   

  Elektros inžinerinių tinklų inventorizacija

  Elektros inžinerinių tinklų inventorizacijos metu nustatomi elektros tinklų elementų tipai, techninės charakteristikos ir būklė, nurodomi jų tarpusavio ryšiai ir ryšiai su elektros energijos apskaita, įrengimo vieta.

  Lauko duomenų surinkimui gali būti naudojamos geoinformacinės sistemos (GIS) ir duomenų sirinkimo įrenginiai (GPS imtuvai, duomenų kaupikliai, lazeriniai matuokliai). Naudojant šiuos įrenginius galima nustatyti tinklo elementų koordinates, sukurti skirtingų sluoksnių žemėlapius su grafiniu elementų išdėstymu, atstumais ir kita aktualia informacija. 

  Patalpose identifikuojami elementai gali būti pažymimi planuose (kartu pagal poreikius pateikiant informaciją apie atstumus ar kitą aktualią informaciją).

   

  Inventorizavimo duomenys užsakovams perduodami Excel faile arba sukeliami į specializuotas informacines sistemas.